Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is bedoeld om de belangen van de school zo goed mogelijk te behartigen en daarmee een wettelijk recht van inspraak of instemming te geven aan ouders en teamleden bij beleidszaken.
Te bespreken onderwerpen in de MR zijn bijvoorbeeld: schoolplan, inkrimping en uitbreiding van de school, activiteitenplan, formatieplan, vakantierooster en schoolorganisatie. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmings- of adviesbevoegdheden.
De medezeggenschapsraad (MR) op basisschool De Ruyter bestaat uit twee geledingen: een ouderdeel (OMR) en een personeelsdeel (PMR).

Het ouderdeel bestaat uit:
- Seb Kortbeek (vader Lavie en Juno Kortbeek)
- Maaike Kersten (moeder Pepijn en Mare de Vaan)
- Lisette Wittkampf (moeder Hugo en Maaren van Beek)

Het personeelsdeel bestaat uit:
- Hilde Reuser (leerkracht groep 2/3)
- Silvia Kersten (leerkracht groep 1/2)


Dit schooljaar zijn er zes vergaderingen gepland; deze vergaderingen zijn in de schoolkalender opgenomen. De vergaderingen zijn openbaar en notulen zijn opvraagbaar. De directeur, Petra Veltman, sluit het eerste gedeelte van iedere vergadering aan.

Basisschool De Ruyter is één van de acht scholen van Stichting Oeverwal. Binnen deze stichting bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin zowel leerkrachten als ouders van elke school aanwezig zijn. Namens onze school gaan dit schooljaar Hilde en om toerbeurt een ouder naar de GMR.

Heb je vragen en/of opmerkingen of wil je een onderwerp op de agenda zetten? Spreek een van ons aan op het schoolplein of mail ons op ons e-mailadres: mrderuyter@oeverwal.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl