Onze visie - Onze Missie - Ons Motto

 


 
Voor basisschool De Ruyter staat het woord SAMEN centraal. Omdat wij vinden dat samenwerken zorgt voor kwaliteit en daarmee voor de best haalbare resultaten. Zo worden voor elk kind op onze school de kansen gecreëerd om zijn of haar doelen en ambities in onze maatschappij waar te maken.

SAMEN ZORGEN VOOR KINDEREN

Onze school en ouders werken samen: de leerkrachten zijn de onderwijsdeskundigen, de ouders ervaringsdeskundigen. Samen hebben we vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind, zien hun talent en ´halen eruit wat erin zit`.
Met ouders van nieuwe leerlingen bespreken we de intekenlijst. Afstemmen gebeurt ook met de leidsters van peuterspeelzaal de Ruyter.
Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte met de website, nieuwsbrieven, inloopavonden en gesprekken. Uw betrokkenheid bij de school en schoolactiviteiten wordt erg op prijs gesteld. We ontmoeten u graag in school, op het plein en bij vieringen. Uw betrokkenheid geeft ook een positief signaal aan uw kind.  
Bij het verlaten van De Ruyter wordt elk kind individueel met de gekozen middelbare school besproken en wij volgen hun vorderingen tot hun diplomering.

Voor een goede ontwikkeling hebben kinderen een veilige omgeving nodig. De Ruyter is een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zichzelf kunnen zijn, elkaar respecteren ongeacht de verschillen die zij met zich meedragen. Voor veiligheid zijn ook structuur en regels nodig; wij zijn een school waar we elkaar het goede voorbeeld geven. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt en erkend wordt.

 

Onze kinderen leven in een wereld die hen alle kansen biedt om zich te ontwikkelen; daarvoor is samen kunnen leven en werken van groot belang. We leren kinderen hoe ze samenwerken (coöperatieve werkvormen, tutor lezen), hoe ze samenspelen (in de groep, met gym en op het plein). Ook leren wij kinderen systematisch hoe je vertrouwen in jezelf en de ander kunt ontwikkelen en hoe je zorgzaam kunt zijn voor elkaar. We putten hiervoor uit onze methode 'Leefstijl'. De sociaal emotionele ontwikkeling bespreken we expliciet tijdens het ouder-kindgesprek in november.

Wij kijken niet zozeer naar de tekorten in kinderen maar handelen naar hun onderwijsbehoeften en zorgen planmatig voor de realisatie. Wij herkennen en erkennen ook onze grenzen in de begeleiding van kinderen. In ons schoolondersteuningsprofiel stellen wij onze zorgmogelijkheden vast, waarbij we indien nodig externe deskundigen betrekken.

 

SAMEN ZORGEN VOOR ELKAAR

We benutten elkaars kwaliteiten en talenten. Dit geldt voor kinderen, maar ook voor ons team. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de kinderen èn voor elkaar. Wij weten dat wij onze ‘belangrijke opdracht’ alleen in teamwork kunnen waarmaken. Teamleden leren door elkaar te bevragen, door collegiale consultatie. Leerlingbesprekingen, studiedagen en teamvergaderingen zijn activiteiten voor het hele team.

 

Kinderen leren veel van, aan en met elkaar. Hoe we met elkaar omgaan leren we met behulp van onze school- en groepsregels en door het goede voorbeeld te geven. Kinderen leren elkaar lezen en schaken, talenten worden ontwikkeld in de lessen en bij de creatieve vakken (tekenen, blazersklas, handvaardigheid). De leerkrachten zetten een aantal coöperatieve werkvormen in t.b.v. samenwerkend leren en zelfstandigheid.

 

We zorgen ook voor een prettig schoolgebouw. We houden ons plein netjes en ruimen met de ‘Maas & Waalse schoonmaakdag’ het zwerfafval in de omgeving van de school op.

SAMEN ZORGEN VOOR GOED ONDERWIJS

We stellen doelen: voor de gehele stichting, onze eigen school, per groep en per kind.
Bij alle ontwikkelingsgebieden geldt dat wij weten wat onze kinderen nodig hebben.

Systematisch volgen wij de leerlingen in hun ontwikkeling. Door regelmatig te toetsen en scherp naar kinderen te kijken, zijn wij goed op de hoogte welke zorg onze leerlingen nodig hebben. Door ons leerlingvolgsysteem, waarin we kinderen methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen (CITO) laten maken, hebben we alle kinderen goed in beeld. De toetsresultaten worden met ouders besproken tijdens rapportgesprekken en individuele tussentijdse gesprekken.

We werken planmatig, met behulp van onze groepsplannen proberen we alle kinderen zo lang mogelijk minimaal bij de basisstof te behouden. Leerlingen krijgen instructie en verwerking op maat. Hierbij maken we gebruik van het Activerende Directe Instructie Model (ADIM).

In de klas bestaan verschillende routines waardoor voorspelbaarheid ontstaat en de kinderen om kunnen gaan met uitgestelde aandacht. Hiervoor gebruiken we bijv. de dagritmekaarten, het lesrooster op het bord en het vragenblokje.

 

Kennis verwerven, vaardigheden leren, denken, aangaan van relaties en je (zelfvertrouwen)

ontwikkelen kan niet zonder taal. Het taalonderwijs heeft dan ook een belangrijke plaats in ons

hele onderwijsaanbod. We hebben veel aandacht voor lezen, woordenschat, spelling en

begrijpend lezen.


SAMEN ZORGEN VOOR KWALITEIT

We willen kwalitatief goed onderwijs, op alle gebieden, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Wij stellen ons zelf en de leerlingen hoge èn reële doelen. We volgen onze resultaten kritisch. We werken met geschoold en ervaren personeel, met methodes die up-to-date zijn en in een prettige werksfeer.

Uit de toetsgegevens van de kinderen komen ontwikkelpunten per groep en voor de gehele school. Samen met de verbeterpunten die we uit vragenlijsten en quickscans halen, zetten we dit om in acties in ons jaarplan. Door continu te analyseren en evalueren en met ons WMK-systeem (Werken Met Kwaliteitskaarten) waarin we de kwaliteitszorg borgen, zorgen we ervoor dat we op het juiste niveau blijven. Daarmee geven we elke leerling de basis die bij het kind past en waarmee het verder kan in het leven. 

 

 

 

 deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl