Home $ Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meepraten over het beleid van de school. De MR bespreekt bijvoorbeeld het schoolplan, inkrimping en uitbreiding van de school, het activiteitenplan, het formatieplan, het vakantierooster en de schoolorganisatie. Bij sommige plannen heeft de raad het recht om erover te adviseren of te stemmen. Ook kan de MR nieuwe onderwerpen onder de aandacht brengen bij de school.  

  

MR-leden 

De MR van De Ruyter bestaat uit twee personeelsleden (juf Hilde en juf Silvia) en drie ouders (Maaike Kersten, Irene Poppelier en Rutger Vogel). Op de foto ziet u ons allemaal, zodat u weet wie u kunt benaderen als u iets in te brengen heeft. 

  

Vergaderingen 

Iedere zes weken komen we als MR samen. Dit schooljaar zijn er zeven vergaderingen gepland. Deze vergaderingen zijn in de schoolkalender opgenomen. De vergaderingen zijn openbaar en notulen zijn opvraagbaar. De directeur, Petra Veltman, sluit een gedeelte van iedere vergadering aan. 
 
 

GMR 

De Ruyter is onderdeel van de stichting Groeisaam. Binnen deze stichting bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Ook daaraan nemen zowel leerkrachten als ouders deel. Omdat het een grote stichting is, is het niet mogelijk om van iedere school een afvaardiging te hebben. De Ruyter heeft daarom een contactpersoon bij de GMR. Zijn naam is Aiden van Veen. Als MR van De Ruyter zorgen we ervoor dat we via hem toch op de hoogte zijn van wat er in de stichting speelt. Ook kunnen we punten aandragen ter bespreking in de GMR. 
 
 

Contact 

Hebt u vragen en/of opmerkingen of wilt u een onderwerp op de agenda zetten? De inbreng van alle ouders en personeelsleden is welkom! Spreek een van ons aan op het schoolplein of mail ons op ons e-mailadres: mrderuyter@groeisaampo.nl