Home $ Onze zorg

Onze zorg

Leerlingenzorg op de Ruyter

De Ruyterschool is een kleine school in een klein dorp. Ouders vinden het heel belangrijk om hun kind op de Ruyter naar school te laten gaan i.v.m. de sociale contacten. 
Wij hebben een brede ervaring met zorgleerlingen. We hebben leerlingen met een visuele beperking, auditieve beperking, stoornissen in het autistisch spectrum, ADHD, leer- en/of ontwikkelingsstoornissen succesvol begeleid. Zo stralen wij ook uit een school te zijn waar alle kinderen welkom zijn. 
De extra zorg wordt in de klas gegeven. Het team heeft zich ontwikkeld in wat een leerling nodig heeft en hoe dat binnen de groep georganiseerd kan worden. Door wetenschappelijk onderzoek/ontwikkelingen en nieuwe inzichten blijft de professionalisering altijd actueel binnen onze school. 
Door te werken met groepsoverzichten en groepsplannen voor rekenen, spelling en technisch lezen voldoen we aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er zijn ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het ene kind heeft meer tijd nodig, vergrotingen, verlengde instructie of meer oefening en het andere kind heeft meer uitdaging nodig. Voor die kinderen hebben we Spaans, schaken en werken we met de digitale leerschool. 

Wij werken met drie aanpakken 

De leerlingen worden ingedeeld in de aanpak die het beste voldoet aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Om de sociale-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen gebruiken we het digitale volgsysteem van Seol. 
Het team signaleert de zorg en meldt de leerling aan bij het ondersteuningsteam. Dit team komt iedere maand bijeen en dan worden de te nemen stappen afgesproken. In dit team zitten de directeur, IB er, ambulant begeleider van REC 4, de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werk. Van iedere leerling hebben we een digitaal dossier in Esis. Daarin worden alle gesprekken, registraties, resultaten, absenties, individuele plannen 
bijgehouden. 

Aanpak 1 

is voor die leerlingen die wat extra’s kunnen gebruiken, ze profiteren té weinig van het aangeboden lesaanbod en krijgen verlengde instructie, herhaalde oefening en soms ook aanpassing van het aanbod. De leerlingen die een eigen leerlijn hebben zitten ook in deze aanpak. Ondanks deze aanpak kan er een leerachterstand ontstaan. Kinderen met een arrangement worden begeleid door de IB er of een ambulant begeleider vanuit het betreffende cluster. 

Aanpak 2 

is voor die leerlingen die genoeg hebben aan het lesaanbod wat aangeboden wordt. Ze gedijen prima bij wat er aangeboden wordt. 

Aanpak 3 

is voor die leerlingen die een voorsprong hebben of weinig instructie nodig hebben bij een of meerdere vakgebieden. Zij hebben verrijking nodig en zijn in staat om zelfstandig te leren en lesstof over te slaan omdat ze dat al beheersen. In de methodes zit al veel verrijkingsstof maar voor een excellent groepje is dit té weinig. Voor die leerlingen hebben we Spaans, schaken en de digitale leerschool.