Home $ Visie-Missie-Motto

Visie-Missie-Motto

Visie en missie van de school

De Ruyter geeft door middel van de visie, de missie en de vier kernwaarden van de school aan hoe de school vaardigheden met elkaar als team vertaalt naar concreet en waarneembaar gedrag van kinderen en leerkrachten.

De Ruyter is een school in ontwikkeling. Het team van de Ruyter is een enthousiast, betrokken en warm team. Bij alle veranderingen die er zijn, willen we het primaire proces steeds als uitgangspunt nemen. Goed onderwijs krijgt immers vorm in de klas. We gaan ervan uit dat een kind op school zit om te leren. We leggen de nadruk op de basisvaardigheden rekenen, (begrijpend) lezen en taal, maar daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen vertrouwen hebben in zichzelf, in anderen en zorgzaam zijn voor elkaar. We vinden het belangrijk dat kinderen binnen een groep kunnen samen spelen en samen werken, waarbij ze zelfstandig keuzes kunnen maken in het belang van de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de ander.

 

Ons motto

 

Samen zorgen voor kinderen
Samen zorgen voor elkaar
Samen zorgen voor goed onderwijs
Samen zorgt voor kwaliteit

Onze visie

Visie van De Ruyter op het jonge kind

Binnen de visie van De Ruyter is er een speciale plaats ingeruimd voor het jonge kind. De kleuter is namelijk nog geen schoolkind, er zijn essentiële verschillen. Het brein van het jonge kind is als een computer die nog gebouwd moet worden. De hardware van die computer wordt tussen 0 en 7 jaar opgebouwd. Die hardware wordt gevormd door de primair sensorische hersengebieden en bestaat uit het vermogen tot aandachtig kijken en luisteren. Verder wordt het spraakvermogen geactiveerd en wordt een geheugen opgebouwd. Bovendien bestaat de hardware uit motorische vaardigheden die het mogelijk maken om de complexe vaardigheden van sporten en schrijven te kunnen uitvoeren. Pas als het kind de hardware heeft opgebouwd, kan aan de installatie van de softwarepakketten worden begonnen, kortom: alle schoolvakken. Wanneer de software wordt geïnstalleerd voordat de hardware zich goed heeft kunnen vestigen, loopt de computer voortdurend vast.

Kinderen tot zes à zeven jaar ontwikkelen zich bovendien holistisch (alomvattend), waarbij de verschillende ontwikkelingsdomeinen zich spelenderwijs en in interactie met elkaar ontwikkelen. Die ontwikkelingsdomeinen zijn: taal-, reken-, denk- en creatieve ontwikkeling (probleemoplossend denken), ontdekken (wereldoriëntatie), bewegen (grove en fijne motoriek). Spelen is daarbij een integrerende activiteit, omdat binnen het spel alle genoemde ontwikkelingsdomeinen samenkomen.

Om voor jonge kinderen werkelijk betekenisvol te zijn en aan te sluiten bij hun manier van leren, ruimen wij de centrale rol in voor het vrije, informele spel. Dat is namelijk de meest krachtige en meest natuurlijke vorm van leren. Jonge kinderen denken door te handelen, denken door te doen. Spel is voor jonge kinderen de meest betekenisvolle mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot ‘zichzelf’ en daarbij de kennis en vaardigheden op te doen die zij in de rest van hun leven nodig zullen hebben. Daarom hebben kinderen ruimte nodig voor vrij spelen en experimenteren. Het werken met de thema’s van IPC/IEYC biedt ons de mogelijkheid om situaties te creëren waarin het kind in zijn eigen spel precies datgene leert wat hij op dat moment nodig heeft. Met onze begeleiding ontstaat het leren in de spontane activiteit die van betekenis is voor het kind.

 

Onze missie

Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan alle kinderen, houdt voor ons in dat we een veilige basis bieden. Daarin werken we samen met de kinderen aan hun totale ontwikkeling. We vormen groepen waarbij kinderen op talenten en eigen mogelijkheden worden aangesproken. We bieden de kinderen uitdagend materiaal, begeleiding en ruimte. We zetten, in dit digitale tijdperk, ICT-middelen inventief in.

De vier kernwaarden

De vier kernwaarden omvatten een aantal waarden die De Ruyter ziet als leidraad om vorm te geven aan haar onderwijs en het beleid in de toekomst. De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van de school. De kernwaarden en hun uitwerking zijn hierna vermeld in willekeurige volgorde.

Samen zorgen voor kinderen

Op onze school werken kinderen, ouders en leerkrachten samen. De ouders zijn de ervaringsdeskundigen, de leerkrachten zijn de onderwijsdeskundigen. Samen hebben we vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. We vinden het belangrijk dat elk kind zich gezien en gehoord voelt. We geven het onderwijsaanbod zodanig vorm dat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We houden kindgesprekken om af te kunnen stemmen op factoren als welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties van de kinderen, maar ook op aspecten als interesses en belangstelling.

Met ouders van nieuwe leerlingen hebben we een kennismakinggesprek, daarnaast stemmen we af met de pedagogisch medewerkers van peuterspeelzaal De Ruyter of met leerkrachten van de vorige school.

We houden ouders zo goed mogelijk op de hoogte van wat er in de klas en rondom de school gebeurt. In eerste instantie gebruiken we de Isy-schoolapp voor algemene informatie, daarnaast organiseren we inloopavonden om groepsinformatie te delen en/of gezamenlijk de thema’s af te sluiten. Minimaal twee keer per jaar worden er ouder-kindgesprekken georganiseerd om met de leerkracht de ontwikkelingen van het kind te bespreken.

We betrekken ouders bij het onderwijsproces van hun kind en zijn transparant naar ouders over wat wij van hen verwachten en over wat zij van ons kunnen verwachten.

De betrokkenheid van ouders bij schoolactiviteiten stellen we erg op prijs. We ontmoeten de ouders graag in school, op het plein en bij thema-activiteiten.

Onze school is een plek waar kinderen zich veilig en geborgen voelen en waar zij met plezier naartoe gaan. We willen onze kinderen een veilige en gestructureerde leeromgeving bieden, waarin het vertrouwen in elkaar en in elkaars mogelijkheden merkbaar is. Er is respect voor verschillen tussen kinderen en er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het kind zich ontplooien.

Kinderen hebben leiding nodig, daarom leren wij kinderen dat er regels zijn op school. We zijn alert op pesten en voeren een actief preventief beleid. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt en erkend wordt.

De samenleving verandert snel. Een belangrijke vraag voor ons is steeds of we de kinderen de juiste vaardigheden meegeven om in de huidige samenleving en in de toekomst goed te kunnen functioneren. Een vaardigheid die we belangrijk vinden, is samenwerken. We besteden veel aandacht aan hoe kinderen kunnen samenwerken door inzet van coöperatieve werkvormen, tutorlezen en samen spelen/werken. Door te werken met GroepsGeluk en de inzet van groepsvormende activiteiten leren we kinderen hoe ze (zelf)vertrouwen kunnen ontwikkelen en hoe ze er samen voor zorgen dat iedereen erbij hoort.

Samen zorgen voor elkaar

We voelen ons verantwoordelijk voor de kinderen én voor elkaar. We weten dat we onze opdracht alleen doorteamwork kunnen waarmaken. Op de Ruyter werken we als team, maar ook dagelijks met de kinderen, met bordsessies. Op deze wijze versterken we eigenaarschap, betrokkenheid en groepsvorming bij het team en in de klas bij de leerlingen. Door de inzet van deze bordsessies werken we voortdurend aan verbetering van onsonderwijs; door steeds met elkaar doelen te stellen en dat naar de praktijk te vertalen maken we gebruik van elkaars kennis en kunde. De bordsessies starten met een check in en eindigen met een check out, waardoor je weet hoe een ieder zich voelt en dat versterkt het team- en groepsgevoel. De afspraken worden vastgelegd en in een verslag en met elkaar gedeeld.

Doordat leerkrachten regelmatig elkaars lessen bezoeken en samen bespreken of de doelen zijn bereikt, kunnen we ons onderwijs verbeteren.

Samen zorgen voor goed onderwijs

Op onze school stemmen we ons onderwijs en onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wewerken handelingsgericht (HGW) met groepsoverzichten die we minstens twee keer per jaar bijstellen. Leerlingen krijgen instructie op maat waarbij we gebruik maken van het Activerende Directe Instructie Model (ADIM). We proberen leerlingen zo lang mogelijk minimaal bij de basisstof te houden. Wij volgen de kinderen systematisch in hun ontwikkeling. Door ons leerling-volg systeem hebben we kinderen goed in beeld. De toetsresultaten wordensamen met de kinderen en ouders besproken tijdens de rapportgesprekken en indien nodig tijdens tussentijdsegesprekken.

In de klas bestaan verschillende routines, waardoor voorspelbaarheid ontstaat en de kinderen om kunnen gaan metuitgestelde aandacht. Hiervoor gebruiken we o.a. de dagritmekaarten, het lesrooster op het bord en hetvraagtekenkaartje.

De school werkt met doorgaande leerlijnen en de leerkrachten zijn op de hoogte van de leerstof voorafgaande aan het leerjaar waarin zij lesgeven en het jaar erna. Op vastgelegde momenten worden de leerresultaten in het team besproken.

Samen zorgt voor kwaliteit

We willen graag kwalitatief goed onderwijs bieden. Dit betekent dat we systematisch evalueren om een continu verbeterproces aan te sturen. Gedurende het schooljaar vinden er observaties plaats naar de effectiviteit van de les, aan de hand van de vier sleutels. Naar aanleiding van de observatie is er een nabespreking om de kwaliteit verder te ontwikkelen.

Het streven naar kwaliteit betekent dat we regelmatig moeten vaststellen of we de ‘goede dingen doen’ en de ‘dingen goed doen’. Belangrijk hierbij is dat we ons samen verantwoordelijk voelen voor de resultaten en dat stappen die worden genomen om de kwaliteit te verbeteren, door iedere betrokkene worden gedragen.

Uit de toetsgegevens van de kinderen komen ontwikkelpunten per kind, per groep en voor de hele school naar voren. Samen met de verbeterpunten die we uit de vragenlijsten en QuickScans halen, zetten we deze om in acties in ons jaarplan. Door continu met het team te analyseren en evalueren, met ons WMK-systeem (Werken Met Kwaliteit) waarin we de kwaliteitszorg borgen, zorgen we ervoor dat we op het juiste niveau blijven.