Home $ Visie-Missie-Motto

Visie-Missie-Motto

Voor basisschool De Ruyter staat het woord SAMEN centraal. Omdat wij vinden dat samenwerken zorgt voor kwaliteit en daarmee voor de best haalbare resultaten. Zo worden voor elk kind op onze school de kansen gecreëerd om zijn of haar doelen en ambities in onze maatschappij waar te maken. 

Visie en missie van de school

De Ruyter is een school in ontwikkeling. Het team van de Ruyter is een enthousiast, betrokken en warm team. Bij alle veranderingen die er zijn, willen we het primaire proces steeds als uitgangspunt nemen. Goed onderwijs krijgt immers vorm in de klas. We gaan er van uit dat een kind op school zit om te leren. We leggen de nadruk op de basisvaardigheden rekenen, (begrijpend) lezen en taal, maar daarnaast besteden we ook veel tijd aan het leren omgaan met elkaar en het bevorderen van de zelfstandigheid.

Het woord Samen staat hierbij centraal. Omdat we vinden dat samenwerken zorgt voor kwaliteit en daarmee voor de best mogelijke resultaten. We willen binnen onze school een sfeer creëren van saamhorigheid en betrokkenheid, waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen uitgroeien tot zelfstandige mensen die hun eigen doel en ambities kunnen bereiken in onze maatschappij.

 

Onze missie

Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan alle kinderen. Dat houdt voor ons in dat we een veilige basis bieden, waarin we samen met de kinderen werken aan hun totale ontwikkeling. We vormen groepen waarbij ieder op zijn eigen kunnen wordt aangesproken. We bieden de kinderen uitdagend materiaal, begeleiding en ruimte. We zetten, in dit digitale tijdperk, ICT- middelen inventief in. De Ruyter geeft door middel van de kernwaarden, de missie en de visie van de school aan hoe de school bovenstaande vaardigheden met elkaar als team vertaalt naar concreet en waarneembaar gedrag van leerlingen en leerkrachten.

 

Kernwaarden

De vier kernwaarden omvatten een aantal waarden die de Ruyter ziet als leidraad om vorm te geven aan haar onderwijs en het beleid in de toekomst. De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van de school. De kernwaarden en hun uitwerking zijn hierna vermeld in willekeurige volgorde.

 

Samen zorgen voor kinderen

Onze school en ouders werken samen, een goede relatie met ouders en opvoeders is cruciaal. De ouders zijn de ervaringsdeskundigen en de leerkrachten de onderwijsdeskundigen. Samen hebben we vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. We vinden het belangrijk dat elk kind zich gezien voelt. Het onderwijsaanbod wordt zodanig vormgegeven dat het hoogst haalbare uit de leerling gehaald kan worden gehaald. We houden kindgesprekken om zo af te kunnen stemmen op factoren zoals welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties van de kinderen, maar ook om aspecten als interesses en belangstelling. Met ouders van nieuwe leerlingen bespreken we de intekenlijst en we stemmen af met de leidsters van de peuterspeelzaal de Ruyter. We houden ouders zo goed mogelijk op de hoogte wat er in de klas en rond de school gebeurt. Dit doen we zoveel mogelijk digitaal, zodat we effectief de ouders kunnen informeren. Daarnaast organiseren we inloopavonden en ouder-kindgesprekken. We betrekken ouders graag bij het onderwijsproces van hun kind. We zijn transparant naar ouders over wat wij van hen verwachten en over wat zij van ons kunnen verwachten. We stellen de betrokkenheid van ouders bij schoolactiviteiten erg op prijs. We ontmoeten de ouders graag in school, op het plein en bij vieringen.

Ieder kind moet zich op onze school veilig en geborgen voelen en met veel plezier ernaartoe gaan. We willen onze kinderen een veilige en gestructureerde leeromgeving bieden, waarin het vertrouwen in elkaar en in elkaars mogelijkheden merkbaar is. Er is respect voor verschillen tussen kinderen en er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit. Pas als een kind zich veilig voelt kan het kind zich ontplooien. Kinderen hebben leiding nodig, daarom leren wij kinderen dat er regels zijn op school. We zijn alert op pesten en voeren een actief preventief beleid. Samen zorgen we ervoor, dat iedereen zich veilig voelt en erkend wordt. We hebben op school een anti-pest coördinator die het beleid aanstuurt. Jaarlijks bevragen we onze leerlingen, middels een vragenlijst , op veiligheid en welbevinden.

De samenleving verandert snel. Een belangrijke vraag voor ons is steeds of we de kinderen de juiste vaardigheden meegeven om in de huidige samenleving  en in de toekomst goed te kunnen functioneren. Een vaardigheid die we belangrijk vinden is samenwerken. We besteden veel aandacht aan hoe kinderen kunnen samenwerken door inzet van coöperatieve werkvormen, tutorlezen, hoe ze kunnen samen spelen. Door de inzet van de methode van Leefstijl en door veel aandacht te besteden aan de groepsvorming leren we kinderen hoe ze zelfvertrouwen in zichzelf in anderen kunnen ontwikkelen en hoe je zorgzaam voor elkaar kunt zijn.

Actief burgerschap en sociale integratie is geen vak apart, maar is geïntegreerd in het totale onderwijsaanbod. Om actief, maar ook kritisch te kunnen deelnemen aan de samenleving zijn specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk. De Ruyter is een rooms-katholieke school, waarbij niet alleen aandacht is voor de katholieke identiteit, maar ook voor andere religies en culturen. Door kennis te maken met en het ontdekken van overeenkomsten en verschillen, ontstaat begrip en acceptatie. Actief burgerschap en sociale integratie hebben consequenties voor de omgang tussen leerlingen en leerkrachten en vormen de basis voor het veilig heidsbeleid. Pestgedrag, discriminatie en intimidaties worden niet getolereerd. Gedragsregels, protocollen, waaronder het anti-pestprotocol ondersteunen dit streven.

 

Samen zorgen voor elkaar

We voelen ons verantwoordelijk voor de kinderen én voor elkaar. We weten dat we onze opdracht alleen door teamwork kunnen waarmaken. Op de Ruyter werken we als team, maar ook met de kinderen dagelijks met bordsessies. Op deze wijze versterken we eigenaarschap, betrokkenheid en groepsvorming bij het team en in de klas bij de leerlingen. Door de inzet van deze bordsessies werken we voortdurend aan verbetering van ons onderwijs; door steeds met elkaar doelen te stellen en dat naar de praktijk te vertalen maken we gebruik van elkaars kennis en kunde. De bordsessies starten met een check in en check out, waardoor je weet hoe ieder zich voelt en dat versterkt het teamgevoel. De afspraken worden vastgelegd en in een verslag met elkaar gedeeld. Doordat leerkrachten regelmatig elkaars lessen bezoeken en samen bespreken of de doelen zijn bereikt, krijgen we steeds ideeën over hoe het nog beter kan. 

 

Samen zorgen voor goed onderwijs

Op onze school stemmen we ons onderwijs en onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW) met groepsoverzichten die we minstens twee keer per jaar bijstellen. Leerlingen krijgen instructie op maat waarbij we gebruik maken van het Activerende Directe Instructie Model (ADIM). Leerlingen krijgen instructie en verwerking op maat. We proberen leerlingen zo lang mogelijk minimaal bij de basisstof te behouden. Wij volgen de kinderen systematisch in hun ontwikkeling. Door ons leerling-volg systeem hebben we kinderen goed in beeld. De toetsresultaten worden samen met de kinderen en ouders besproken tijdens de rapportgesproken en indien nodig tijdens tussentijdse gesprekken. In de klas bestaan verschillende routines, waardoor voorspelbaarheid ontstaat en de kinderen om kunnen gaan met uitgestelde aandacht. Hiervoor gebruiken we o.a. de dagritmekaarten, het lesrooster op het bord en het vragenblokje. >De school werkt met doorgaande leerlijnen en de leerkrachten zijn op de hoogte van de leerstof voorafgaande aan het leerjaar waarin zij lesgeven en het jaar erna. Op vastgelegde momenten worden de leerresultaten in het team besproken.

 

Samen zorgt voor kwaliteit

We willen graag kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent dat we systematisch evalueren om een continu verbeterproces aan te sturen. Het streven naar kwaliteit betekent dat we regelmatig moeten vaststellen of we de ‘ goede dingen doen’  en de ‘dingen goed doen’. Belangrijk hierbij is dat we ons samen verantwoordelijk voelen voor de resultaten en dat stappen die worden genomen om de kwaliteit te verbeteren, door iedere betrokkene worden gedragen.

Uit de toetsgegevens van de kinderen komen ontwikkelpunten per groep en voor de hele school. Samen met de verbeterpunten die we uit de vragenlijsten en QuickScans halen, zetten we deze om in acties in ons jaarplan. Door continu te analyseren en evalueren en met ons WMK-systeem (Werken Met Kwaliteit) waarin we de kwaliteitszorg borgen, zorgen we ervoor dat we op het juiste niveau blijven.